Aktualizacja programu i map

Aktualizację przeprowadza się tak samo jak instalację. Instalator automatycznie wykrywa, czy zainstalowano poprzednie wersje programu. Na ekranach wyboru komponentów i map instalator poda wersje zainstalowanych plików i – jeśli są starsze od instalowanych – zaproponuje ich aktualizację.