Ustawienia: Trasa

Dialog ten pozwala na ustalenie dodatkowych parametrów funkcji wyznaczania tras w programie.


Opcje menu Trasa

W tym oknie można ustawić i uwzględnić przy wyznaczaniu prędkość jazdy, spalanie pojazdu, ETA. Włączyć/ wyłączyć pojazd ciężarowy, Traffic LiveDrive!. Ustawić sposób wyznaczania tras oraz sortowania punktów VIA.
Ekran ten zawiera następujące opcje:

Dane pojazdu... - Okno menu zostanie przedstawione w jednym z kolejnych artykulów.

ETA (estymacja czasu jazdy)... - Okno menu zostanie przedstawione w jednym z kolejnych artykulów.

Traffic LiveDrive!... - Okno menu zostanie przedstawione w jednym z kolejnych artykulów.

Nakładaj drogi aby pominąć:
  • zawracania - ustawienie określa, o ile kilometrów może zostać wydłużona trasa, aby uniknąć zawracania w momencie zjechania z wyznaczonej trasy. Jeśli chcemy, aby po zignorowaniu manewru została wyznaczona całkiem nowa trasa, wartość tę należy ustawić jak największą.
  • przekraczania granic - pozwala na wyznaczenie maksymalnej odległości po przekroczeniu której przy obliczaniu trasy zostanie uruchomiony mechanizm niedopuszczający do przekroczenia granicy przez wyznaczaną trasę. Nie dotyczy to strefy Schengen.
  • dróg... - pozwala na wyznaczenie maksymalnej odległości jaką można nadłożyć pomijając drogi wybrane za pomocą Pomijaj drogi o klasie (i gorsze).
  • ...od kategorii – pozwala na wykluczenie odcinków dróg o kategorii równej i niższej od podanej. Nie ma wpływu na trasy terenowe i piesze.

Wyznacz gdy start i cel -  jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, program będzie obliczał trasę po ustaleniu punktów START i CEL; jeśli będzie wyłączona, program zapamięta punkty trasy, ale jej nie wyznaczy. Do wyznaczenia trasy na podstawie takich punktów można skorzystać z opcji „Przelicz trasę” w menu trasy, w opcji "Modyfikuj". 

Kasuj gdy u celu - kasuje trasę po osiągnięciu punktu CEL.

Wartość domyślna parametrów - Można również ustalić, w jaki sposób przy wyznaczaniu trasy program ma korzystać z dróg płatnych, przepraw promowych i autostrad. Program może o nie pytać, może je akceptować bezwarunkowo („OK”) lub omijać.

pytaj przed wyznaczeniem - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że zawsze przed zatwierdzeniem trasy będzie możliwe ustawienie jej wybranych parametrów.

Po wyznaczeniu - określa jaki widok ma zostać wyświetlony bezpośrednio po wyznaczeniu trasy. Możne on zaprezentować całą trasę na mapie, wyświetlić informacje o trasie lub pokazać pierwszy manewr na danej trasie (wraz z panelem pilota) lub w ogóle nie zmieniać widoku mapy.

Auto-sortowanie "VIA" - funkcja automatycznie aktywuje prostą optymalizację punktów VIA: polega to na znalezieniu punktu VIA znajdującego się najbliżej (w linii prostej) punktu START. Następnie znajdowany jest kolejny punkt, tym razem najbliższy poprzednio znalezionemu, i dzieje się tak do czasu, gdy wszystkie punkty VIA zostaną zreorganizowane.

z edycją przy dodawaniu - po dodaniu drugiego punktu VIA, wyświetli się dialog "Informacje - Punkty trasy".

Trasa optymalna jak: – umożliwia sparametryzowanie algorytmu wyznaczania trasy optymalnej tak, aby była wyznaczana bardziej na podstawie przepustowości dróg (trasa szybka) lub ich długości (trasa krótka).


Menu Dane pojazdu

W tym oknie można uwzględnić prędkości przy wyznaczaniu tras oraz ustalić średnie prędkości pojazdu dla poszczególnych typów dróg, jak również związane z tym szacowane zużycie paliwa.

Ma to wpływ na szacunki czasu dojazdu do celu (ETA), również te wyświetlane w informacjach o trasie (menu „Trasa|Informacje”), a także na prędkość ruchu w opcji demonstracji trasy (menu „Trasa|Demo”).

Typ drogi "Maksymalna" - jest to odgórne maksymalne ograniczenie prędkości dla wszystkich kategorii dróg.

Po zaznaczeniu opcji pojazd ciężarowy, można określić masę całkowitą pojazdu, nacisk na oś oraz jego wymiary. Po podaniu tych parametrów dodatkowo można zaznaczyć opcje:

  • Przejazdy "uprzywilejowane" - pozwalajaca ominąć ograniczenia tonażowe "prawne" lub występujące okresowo.
  • Wysokości nienormatywne – pozwalająca wybrać czy trasa uwzględnia znaki drogowe czy rzeczywiste pomiary (dla przejazdów nienormatywnych z odpowiednim zezwoleniem na przejazd).

 

Program zezwala również na wyznaczanie tras dla pojazdów uprzywilejowanych: 

Ignorowanie zakazu B1 - wyznaczanie tras na drogach z zakazem ruchu w obydwu kierunkach.

Ignorowanie blokad fizycznych - nieuwzględnianie przy wyznaczaniu tras szlabanów, słupków, itp.

 

Menu ETA (estymacja czasu jazdy)

W tym oknie można ustalić długość i częstotliwość planowanych postojów na trasie oraz parametr ETA czyli spodziewany czas dotarcia do celu (ang. Estimated Time of Arrival).

Okno to pozwala określić sposób, w jaki system szacować będzie czas potrzebny do osiągnięcia celu. Może to robić na podstawie deklarowanych średnich prędkości (ekran ustawień danych pojazdu), systemu AutoMapa Traffic i/lub średniej prędkości aktualnej. Domyślnie robi to na podstawie dwóch pierwszych parametrów.

Po włączeniu opcji ETA uwzględniające średnią szacowanie czasu dojazdu ETA pojawi się w pilocie dopiero gdy nawigacja trwać będzie conajmniej taki okres czasu, który określony jest parametrem 'Średnia za ostatnie'.

Możemy również ustalić ETA tylko na podstawie średniej prędkości, w tym celu należy zaznaczyć opcje "wyłącznie średnią".


 

Menu Traffic LiveDrive! 

Ekran ten umożliwia włączenie usługi Traffic. Program za zgodą użytkownika może zbierać anonimowe informacje o ruchu drogowym, co pomoże w szybszej aktualizacji map, co pozwala na omijanie utrudnień ruchu drogowego.

Traffic wykorzystuje dwa mechanizmy: SmartRoutes (tm)LiveDrive! (tm).

Uaktywnienie opcji "Wymieniaj dane" - uruchamia mechanizm pozwalający na anonimowe wysyłanie co określony czas informacji odnośnie korków na drogach, na pobieranie co określony czas informacji dotyczączych określonego obszaru odnośnie korków na drogach oraz uruchamia mechanizm pozwalalający na omijanie korków poprzez wyznaczanie tras bazując na pobranych danych (3G/HSPDA). Korzystanie z LiveDrive! (tm) może skutkować naliczaniem opłat za transmisję danych, zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego.

Opcja 'o zasięgu' - pozwala na określenie obszaru dla którego dane LiveDrive! są pobierane i uwzględniane na wyznaczonej trasie.

Rozłączaj kończąc program - połączenie jest przerywane dopiero po zamknięciu programu.

Dane tylko przez PC - po wybraniu tej opcji, urządzenie z uruchomioną AutoMapą wymieni dane SmartRoutes w momencie wykrycia aktywnego połączenia ActiveSync (dla Windows Vista/7, należy skorzystać z aplikacji Mobile Device Center) z komputerem PC.

 

Aby zapewnić aktualność danych dla technologii SmartRoutes w urządzeniach nie posiadających dostępu do Internetu, zalecamy skorzystanie z aplikacji AM'Center dzięki której, urządzenia z AutoMapą 6.5 oraz jej przyszłymi wersjami, mogą być zasilane aktualnymi danymi statystycznymi o natężeniu ruchu drogowego.