Ustawienia: Ogólne

Opcje menu Ogólne

Język interfejsu – umożliwia zmianę wybranego przy pierwszym starcie programu języka interfejsu.

Wygląd interfejsu (tzw. „skórka”) – można tu zmienić wygląd interfejsu wybierając jedną z dostępnych skórek: AutoMapa lub AutoMapa Panorama.

Rozmiar paneli pilota - zmieniając pomiędzy "mały", "średni" i "duży" możemy dostosować rozmiar pól na panelu pilota do możliwości i charakterystyki wyświetlacza na naszym urządzeniu. Opcja ta może być niedostępna na niektórych urządzeniach, co oznacza, że na danym urządzeniu poprawna jest tylko jedna z wartości.

Animacje menu - włącza/ wyłącza płynne wchodzenie do okien menu. (wyłączenie opcji polepsza wydajność programu)

Miplo... - Okno menu zostanie przedstawione w jednym z kolejnych artykulów.

Aktualizacje - Okno menu zostanie przedstawione w jednym z kolejnych artykulów.

Jednostki - można ustalić, jakimi jednostkami prędkości oraz odległości powinien posługiwać się program. Do wyboru są następujące jednostki: metryczne i anglosaskie.

Klawiatura - umożliwia wybór typu klawiatury pojawiającej się m.in. przy wyszukiwaniu miejscowości – jest to wybór spośród wyszczególnionych typów: ABC – wygodnego przy pisaniu palcem, QWERTY – standardowego typu klawiatury komputerowej, oraz AZERTY – używanej w krajach francuskojęzycznych oraz Telefoniczna – wzorowana na klawiaturach telefonicznych, umożliwiająca obsługę programu palcem nawet na urządzeniach z bardzo małym ekranem.

W przypadku urządzeń z wbudowaną lub podłączaną zewnętrzną klawiaturą wygodnie jest wyłączyć opcję pokazuj automatycznie.

Zarządzaj energią i ekranem - sprawia, że program będzie, w trybach pokazywania pozycji i śledzenia, powstrzymywała nasze urządzenia przed wygaszeniem ekranu i wejściem w stan uśpienia. W wypadku niskiego stanu baterii automatycznie (za zgoda Użytkownika) nastąpi wyłączenie programu.

WAŻNE! Zmian ustawień program dokonuje się w czasie postoju. NIGDY podczas jazdy!

Przyciski... - Okno menu zostanie przedstawione w jednym z kolejnych artykulów.

Limity pamięci... - pozwalają na zmianę ustawień dotyczących domyślnych ilości pamięci urządzenia, które program zajmie na potrzeby mapy i punktów POI użytkownika.

Usuń ostatnio wybrane... - umożliwia usunięcie ostatnio wybranych: miejsc, kategorii, punktów ulubionych, adresów, tras lub usunięcie wszystkich na raz.

Przywróć ustawienia domyślne... - opcja anuluje wszystkie ustawienia użytkownika. UWAGA: Opcja przywraca również profile domyślne, w przypadku ich usunięcia z funkcji 'skasuj profil".

Wczytaj mapę... - pozwala na wczytanie dodatkowych map w programie.


Opcje miplo - konfiguracja miplo

Usługi Miplo służa do automatycznego, bezobsługowego pobierania i aktualizacji POI, lokalizacji pojazdów w usłudze MiploLoc oraz innych usług dostępnych w Miplo.pl

Automatyczna konfiguracja usług Miplo uaktywni się po uruchomieniu programu w trybie zaawansowanego menu. Ręczną konfiguracje można również wykonać wchodząc w Ustawienia -> Ogólne -> Miplo. W menu prostym usługi Miplo nie są dostępne.

Po zaakceptowaniu komunikatu o naliczaniu możliwych opłat za pobieranie danych, program poprosi o wskazanie typu konta, które użytkownik chce uaktywnić.

Anonimowo - nie wymaga zakładania ani posiadania konta w Miplo.pl. Ten sposób korzystania z Miplo umożliwia anonimowe aktualizowanie POI. Wszystkie dodatkowe usługi np. lokalizacja pojazdów czy komentowanie i ocenianie miejsc są niedostępne. W każdej chwili możliwe jest założenie bezpłatnego konta w Miplo.pl i korzystanie z wszystkich dostępnych usług Miplo.

Konto - Posidanie konta w Miplo.pl pozwala na personalizacje ustawień i umożliwia korzystanie z wszystkich usług Miplo. Dzięki aktualizacjom POI możliwu będzie natychmiastowy dostęp do najnowszych informacji o użytecznych miejscach. usługa MiploShare pozwoli na przechowywanie i udostępnianie zaproszony użytkownikom prywatnych i formowaych POI. Dzięki MiploLoc wyrani użytkownicy będą mogli na żywo śledzić inforamcje o położeniu pojazdu.

Po wybraniu typu konta postępujemy zgodnie z programem. Na przed ostatnim oknie można aktywować dodatkowe usługi w przypadku aktywacji konta w Miplo.pl.

Aktywna obsługa POI - umożliwia dodawanie, edytowanie, komentowanie i ocenianie POI.

MiploLoc - udostępnia wybranym użytkownikom informacji na temat aktualnej lokalizacji pojazdu. Wymaga stałego połączenia z Internetem.

Zakończenie kofiguracji zostanie potwierdzone przez program.

 

Aby zmienić opcje ustawień Miplo należy udać się do tego okna.

Ustawienia konta - w tym oknie wyświetlają się takie informacje jak: dane konta, status ostatniej synchronizacji oraz status używania usługi. Wybierając klawisz "Zmień" można ponownie skonfigurować konto Miplo.

Aktywacja POI - włącza/ wyłącza usługę pobrania POI.

Aktualizuj co - ustawienie częstotliwości synchroniacji punktów POI automatyczne lub ręczne.

tylko przez ActiveSync - pobieranie/ wysyłanie danych tylko przez synchroniacje z komputerem PC.

Dodawaj, edytuj komentuj i oceniaj POI - wysyła zmiany użytkiownika dokonane w bazie punktów POI programu.

Pobieraj niezweryfikowane - pobiera niezweryfikowane punkty POI z serwisu Miplo.

Odbuduj wszystkie pliki - pobiera na nowo cała bazę punktów POI z serwisu Miplo. Po pobraniu punktów, opcja odznacza się.

MiploLoc Aktywny - włącza/ wyłącza usługę MiploLoc.

Aktualizuj pozycję co - ustawienie częstotliwości wysyłania na serwer Miplo pozycji GPS użytkownika.


Okno Aktualizacje

Okno to służy do ręcznego lub automatycznego pobierania najnowszych wersji programu i map. Aktualizacje można dokonać na urządzeniach z bezpośrednim dostępem do internetu lub za pomocą synchronizacji przez program ActiveSync 4.5 (Win XP) / Centrum synchronizacji (Vista/Win 7).

Aktualizuj program - uruchamia aktualizacje. W trakcie aktualizacji pojawi się komunikat ostrzegający o możliwości naliczeniu opłat za transfer danych. Następny komunikat poinformuje użytkownika ile danych należy pobrać. Listę plików do pobrania, można obejrzeć po kliknięciu przycisku Lista plików. Po pobraniu danych, ostatni komunikat może zaproponować zamknięcie aplikacji w celu zakonczenia procesu aktualizacji (w przypadku aktualizacji programu).

Aktualizuj co - określa się czy aktualizacje wykonujemy ręcznie lub automatycznie co wybrany okres.

tylko przez ActiveSync - zaznaczenie tej opcji powoduje wykonuwanie aktualizacji tylko za pomocą ActiveSync/Centrum synchronizacji.

 

Opcje przyciski

Program umożliwia dowolne przypisanie wielu swoich funkcji do przycisków sprzętowych naszego urządzenia.
Aby przypisać/zmienić funkcję przycisku, należy z menu głównego wybrać menu „Ustawienia”, a następnie wybrać opcję „Przyciski”. Pojawi się pogrupowane menu. Po wybraniu jednej grupy, rozwinie się lista funkcji. Stuknięcie w jedną z funkcji otworzy okno z dostępnymi przyciskami sprzętowymi.Po wybraniu odpowiedniego przycisku z listy zostanie on przypisany do wybranej funkcji. Program spróbuje sam określić, jakimi przyciskami dysponuje dane urządzenie, jednak czasami nie wykrywa on wszystkich przycisków funkcyjnych. Jeżeli na liście nie ma przycisku, który użytkownik chciałby przypisać do danej funkcji, należy zamknąć listę. Wybrana funkcja podświetlona jest na niebiesko. Po wciśnięciu wybranego przycisku sprzętowego zostanie on przypisany do wybranej funkcji. Należy tak postąpić, aby przypisać funkcję np. klawiszom kontekstowym palmofonu.
Podobnych działań wymaga obsługa systemu na komputerze PC: tam również należy wcisnąć na klawiaturze klawisz/kombinację klawiszy, aby przypisać mu/im wybraną funkcję.
Skrót BP przed nazwą funkcji oznacza „Bez Pytania”, np.: „(BP) Włącz/zatrzymaj zapis śladu” oznacza możliwość włączenia nagrywania śladu bez pytania o nazwę pliku, a „(BP) Dodanie aktualnej pozycji do POI” utworzy punkt POI o kategorii ostatnio zakładanego punktu (początkowo „Inne") i nazwie wziętej z opisu miejsca na mapie.


Raportowanie błędów

Ważną funkcją dostępną jedynie jako funkcja przypisywalna do przycisków jest 'Raportuj błąd'. Jest to funkcja pomagająca w procesie przesyłania błędów mapy do centrum pomocy użytkowników systemu AutoMapa. Standardowo przypisana do klawisza Enter/OK urządzenia. Funkcja ta generuje następujące pliki w kartotece instalacji mapy (standardowo „/Karta pamięci/AutoMapa EU/Maps/nazwa mapy/Errors/RRRR-MM-DD”) 

  • zrzut ekranu (bitmapa w formacie .bmp)
  • zapis śladu GPS (pliki .gps i .gps.bin)
  • zapis aktualniej trasy (plik .atm)
  • ustawienia programu w chwili 'raportowania błędu'

Nazwy plików mają następującą strukturę:
[numer kolejny].format pliku
Funkcja tworzy na mapie punkt POI kategorii „Błędy mapy” w miejscu jej użycia.

Przykłady użycia:
  • widzimy że AutoMapa wyznacza nieoptymalną trasę: uruchamiamy funkcję "Raportowania Błędu", przesyłamy formularzem z naszych stron www opis problemu wraz z zapisanym zrzutem ekranu i plikiem trasy.

  • jadąc zauważamy że AutoMapa podaje błędny komunikat manewru: uruchamiamy funkcję "Raportowania Błędu", przesyłamy formularzem z naszych stron www opis problemu wraz z zapisanym zrzutem ekranu, śladem GPS i plikiem trasy.