Ustawienia: GPS

Opcje menu GPS

Okno to pozwala na wybór podstawowych ustawień umożliwiających korzystanie z urządzenia GPS.
Urządzenie GPS... - Okno menu zostanie przedstawione w jednym z kolejnych artykulów.
Opcja Uruchom przy starcie włączona jest domyślnie.
Ignoruj odchylenia GPS - pozwala określić jak duże przemieszczenie naszej pozycji GPS w stosunku do siatki dróg mapy będzie ignorowane, a pozycja będzie wciąż rysowana na odcinku najbliższej drogi.
Kompensuj opóźnienie o - reguluje „siłę" przewidywania pozycji.
uwzględniaj pokazująć pozycje
     - włącza/ wyłacza powyższą opcje.

Synchronizuj czas - powoduje regulację czasu systemowego komputera na podstawie informacji o czasie zawartych w sygnale GPS.

Synchronizuj strefe czasową - powoduje regulację strefę czasowa komputera na podstawie informacji zawartych w sygnale GPS.

Zapisuj automatycznie ślad – umożliwia zapisywanie śladu GPS w trakcie każdej podróży przy ograniczeniu wielkości zapisywanego pliku do rozmiaru wybranego w opcji "do plików mających łącznie max.:".

Menu Urządzenie GPS

Port i Szybkość odczytu – wybór portu GPS i jego prędkości następuje automatycznie w zakresie COM1-9 dla prędkości 4800 i 9600 bps. Jeśli dany GPS pracuje na innym porcie COM lub z inną prędkością, należy wybrać ręcznie jego parametry na podstawie danych producenta.
Otwieraj tylko gdy używany Czytaj w osobnym wątku – nie należy zmieniać domyślnych wartości tych opcji, chyba że wystąpiły problemy z połączeniem z GPS. Ich wartości domyślne dobierane są przez program.
Odczytów na sekundę – umożliwia ustawienie odległości czasowej pomiędzy kolejnymi odczytami portu GPS. Czym większa częstotliwość, tym dokładność jest większa, (może to jednak pogorszyć wydajność).
Połączenie Bluetooth - pozwala na uruchomienie modułu BT w komputerze, jeśli jest wyłączony. Pomaga również w przypadku, gdy występują problemy ze wznawianiem połączenia BT z urządzeniem GPS po wyjściu ze stanu uśpienia.
Ukrywaj browser - pomaga na starszych urządzeniach Windows Mobile ukryć okienko wyboru urządzenia BT.