Menu POI

W menu POI (opcja „POI” w menu głównym) można zmienić wszelkie ustawienia dotyczące punktów użyteczności publicznej.


Wyświetlanie

Opcja ta pozwala na określenie kategorii wyświetlanych punktów POI, patrz rozdział „Punkty na mapie". Szczegółowy opis znajdziesz w rozdziale „Wyświetlanie punktów POI na mapie”.

Ulubione

Wyświetla punkty ulubione użytkownika i umożliwia ich edycję.

Kategoria Podręczne

Podręczne - kategoria pozwalająca na stworzenie grupy często używanych punktów POI, tak aby dostęp do nich był jak najłatwiejszy.

Ostatnio używane

Ostatnio używane - kategoria zawierająca ostatnio używane punkty POI.

Kategoria Notes

Specjalna kategoria POI „Notes” pozwalająca, w połączeniu z funkcją "(BP) Dodaj do POI" w MENU | Ustawienia | Ogólne | Przyciski...,  zapisać nowy punkt POI jednym kliknięciem w guzik sprzętowy lub ekranowy.

Zarządzanie

Pozwala na obsługę punktów POI zdefiniowanych lub dodanych do systemu przez użytkownika. 

Punkty wyświetlane są w postaci listy. Widać tam ikonę kategorii, nazwę i opis punktu POI. Kwadracik z mapką po lewej stronie wskazuje, że dany punkt będzie wyświetlany na mapie. Punkty można filtrować według nazwy (wpisując fragment nazwy lub opisu w pole „Nazwa”) lub według kategorii (wybierając kategorię punktów po stuknięciu w napis „Dowolna”).

Po wybraniu kategorii można szybko usunąć wybrane punkty: znika ikona kategorii, a na jej miejscu pojawia się obrazek z koszem na śmieci. Po stuknięciu obrazka można zaznaczyć dany punkt do usunięcia. Wybrawszy punkty przeznaczone do skasowania, można je skasować za pomocą przycisku Usuń i opcji Usuń zaznaczone. (Można również zaznaczyć wszystkie punkty w wybranej kategorii, używając przycisku Usuń, a następnie opcji Zaznacz wszystkie.) 


Zarządzanie cz.2

Przycisk Plik umożliwia użytkownikowi wykonanie podstawowych operacji na pliku, w którym przechowywane są punkty POI (a właściwie na parze plików, z rozszerzeniami .amp, .ampdata, .ampdesc i .ampdel). W nagłówku tego menu pojawi się informacja o aktualnie załadowanym pliku.

Opcja Wczytaj standardowy plik powoduje załadowanie pliku domyślnego (czyli plików default.amp, default.ampdesc, default.ampdata oraz default.ampdel z kartoteki „Data Files” aktualnie używanego profilu).

Nowy – pozwala na założenie nowego, pustego pliku POI, podając nazwę pliku oraz jego lokalizację. 

Uwaga! W przypadku urządzeń wyposażonych w Windows CE zalecamy tworzenie plików na karcie pamięci.

Otwórz – pozwala na wczytanie innego, istniejącego już w systemie pliku POI.

Zapisz jako – zakłada kopię aktualnie załadowanego pliku pod inną nazwą lub/i w innej kartotece.

Dodaj z – spowoduje załadowanie punktów z wybranego pliku do aktualnego, jednocześnie włączając wyświetlanie na mapie POI zawartych w pliku.

Importuj – pozwala na załadowanie punktów POI z pliku tekstowego (w formacie .csv). Podczas importowania POI system zada pytanie, czy ma utworzyć osobny plik dla importowanych punktów. Odpowiedź „Nie” sprawi, że punkty zostaną dodane do aktualnego pliku z punktami POI, natomiast odpowiedź „Tak” poskutkuje założeniem nowego pliku POI – w tej samej kartotece co importowany plik."

Stuknięcie w jeden z punktów na liście otwiera menu kontekstowe, które poza znanymi już opcjami posiada funkcję „Edycja...”. Edytując punkt, można zmienić jego kategorię, nazwę i opis.

Użytkownik może tu edytować i kasować punkty POI lub importować je w postaci plików od innych użytkowników programu lub z serwisów internetowych (np. miplo.pl).

Ostrzeganie

Ekran ten służy do wybierania interesujących dla użytkownika kategorii punktów POI i określania charakteru „ostrzegania” przed nimi. Szczegółowy opis tej opcji znajduje się w rozdziale Ostrzeganie POI.

Synchronizuj z Miplo

Opcja aktywna tylko w trybie „Ekspert”. Dostęp do niej jest możliwy dopiero po skonfigurowaniu usług Miplo w Ustawieniach-> Ogólne-> Miplo. Umożliwia dodatkową aktualizację pliku z POI, niezależną od cyklu synchronizacji określonego podczas konfiguracji programu MiploSync.

MiploLoc

Pozwala na włączenie/ wyłączenie usługi MiploLoc. Dioda po lewej stronie informuje, czy w danym momencie opcja jest aktywna.