Menu kontekstowe

 

Menu kontekstowe może obejmować kilka stron, pomiędzy którymi przechodzi się za pomocą przycisków strzałki znajdującej się w jego dolnej części. Jego zawartość różni się w zależności od kontekstu – czyli w tym przypadku od typu obiektu, na którym otwiera się menu kontekstowe.
Pierwsza strona zawiera opcje dotyczące wyznaczania trasy. Pozwala na uruchomienie nawigacji prowadzącej do konkretnego punktu oraz wyznaczenie trasy pomiędzy aktualną pozycją GPS użytkownika a wybranym punktem (opcja „Prowadź do”) lub określenie danego miejsca jako jednego z punktów trasy (początku – „START”, końca – „CEL”, bądź punktu przelotowego – „VIA”).
Wybór opcji „Prowadź do” w sytuacji, gdy odbiornik GPS jest wyłączony, spowoduje jego włączenie oraz próbę określenia aktualnej pozycji użytkownika. 


 

 

Menu kontekstowe cz.2

Druga strona menu kontekstowego pozwala na określenie wybranego miejsca jako Domu, Pracę.
Opcja „Gdzie jestem” wyświetli dokładne współrzędne GPS wybranego punktu na mapie, a opcja "Centruj na ekranie" wybrane miejsce na mapie ustawia, na środku ekranu.
Pomiary - włączy interfejs liczący długość, powierzchnię zaznaczonego obszaru.
Wstaw - wstawia punkty trasy/punkty PU lub POI w określone miejsce na mapie.


 

Menu kontekstowe cz.3

W przypadku wyboru odcinka drogi na mapie opcja „Blokuj odcinek” nałoży nań zakaz ruchu, tak że odcinek ten będzie omijany przy wyznaczaniu tras. Jeśli odcinek był już zablokowany, można go odblokować.

Postępując analogicznie do przypadku blokowania odcinka należy z menu kontekstowego wybrać opcję "Blokuj obszar". System przejdzie w tryb wyświetlania mapy. Zaznaczając prostokątny obszar na mapie wskazuje się obszar objęty blokadą, w którym wszystkie odcinki (zgodnie z zasada blokowania odcinków od skrzyżowania do skrzyżowania) należące do obszaru ulegną blokadzie. Zablokowany obszar można odblokować wybierając z menu kontekstowego opcję "Odblokuj obszar".

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale „Blokady na drogach”.


 

Menu kontekstowe cz.4

W przypadku wybrania punktu ulubionego lub punktu POI zdefiniowanego przez użytkownika w Menu kontestowympojawią się dodatkowe opcje. Można dzięki nim przesunąć punkty na mapie, edytować nazwę-opis, skasować lub powielić opcjami „Kopiuj/Wytnij/Skasuj/Wstaw”.