Menu główne i przyciski na mapie

Przyciski na mapie

Po otwarciu mapy w dole ekranu widzimy 4 przyciski, dwa główne z nich to:


W lewym-dolnym rogu ekranu otwiera 
menu główne.

W prawym-dolnym rogu otwiera menu 
kontekstowe wybranego punktu na mapie 
- odpowiednik przytrzymania rysika na ekranie.

Na mapie znajdują się ponadto następujące przyciski:

Wywołanie obsługi telefonu (dotyczy 
wybranych urządzeń).
 / 
Włączenie/wyłączenie dźwięków. Przytrzymanie 
tego przycisku powoduje pokazanie się suwaka 
zmiany głośności w miejsce suwaka skali.
 / 
Przełącznik wskazujący odległość do najbliższego punktu trasy/końca trasy. Pojawia się tylko w przypadku dodania punktów VIA.
 / 
Sekwencyjne przełączanie pomiędzy trybami 
2D i 3D. Przytrzymanie przycisku 3D, powoduje pojawienie się suwaka sterującego wysokością brył budynków w 3D, w miejscy suwaka skali.
 / 
Przełącznik przycisków ekranowych – 
Włącza/wyłącza obecność półprzezroczystych
przycisków na ekranie. Przytrzymanie przycisku powoduje przełączenie trybu przesywania/powiększania mapy.
 /  / 
Szybkie przełączanie skali w trybie nawigacji. 
Możliwe opcje: miasto (zbliżenie), poza 
miastem (oddalenie), Poglądowa (region).
 / 
Przycisk menu typowe trasy / cele - najczęściej używane punkty trasy w dany dzień w podobnym przedziale czasowym. / Przycisk trybu nawigacji. Uaktywnienie trybu nawigacji jeśli został wyłączony, np. przesunięciem mapy lub wyłączeniem GPS.

Informacja o Twojej aktualnej pozycji 
(według lokalizacji GPS) bądź opis 
punktu wskazywanego na mapie.

Otwiera okno statystyk systemu AM'Traffic.
System wyłączony, brak danych LiveDrive!

Otwiera okno statystyk systemu AM'Traffic. 
System aktywny, nawigacja odbywa się w oparciu o dane LiveDrive!

Otwiera okno statystyk systemu AM'Traffic. 
Trwa komunikacja z serwerem - wysyłanie 
bądź pobieranie danych.

Otwiera okno statystyk systemu AM'Traffic. 
System aktywny, zbierane są także dane do 
wysłania przy kolejnej transmisji.

Otwiera okno statystyk systemu AM'Traffic. 
Ostatni pobór lub wysyłka danych 
zakończyły się błędem.